IZI VelikiMali objavljuje poziv za angažovanje pet mentora

OPIS ZADATAKA

Konsultant

Mentorska podrška školama u realizaciji aktivnosti usmerenih na smanjenje diskriminacije u obrazovanju u okviru projekta „Borba protiv diskriminacije najranjivijih grupa dece i mladih u obrazovnom sistemu“

Kontekts

Inicijativa za inkluziju VelikiMali i Grupa Most, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, su započele relizaciju projekta „Borba protiv diskriminacije najranjivijih grupa dece i mladih u obrazovnom sistemu“. Projekat je usmeren je na promociju i zaštitu prava dece iz osetljivih grupa u obrazovnom sistemu. Sa fokusom na prepoznavanje samih izvora diskriminacije, projekat predlaže višeslojno rešenje u borbi protiv predrasuda, neosetljivnosti i netolerancije.

Ciljne grupe projekta sa kojima će biti realizovane različite aktivnosti su deca i mladi, roditelji, kao i obrazovni kadar iz 5 osnovnih i srednjih škola iz Pančeva. Krajnji korisnici su deca i mladi sa invaliditetom, romska deca i omladina, deca i mladi iz finansijski depriviranih porodica.

Očekivani rezultati se odnose na poboljšanje antidiskriminacionih politika i procedura u obrazovnom sistemu, kao i na osnaživanje ciljnih grupa da identifikuju diskriminaciju i razviju praksu kojom se ona okončava. Aktivnosti  doprinose smanjenju diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja i usklađivanju propisa škole i njihove prakse sa odredbama Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja.

Ciljevi angažovanja mentora

Projektom je predviđeno osnivanje mentorskog tima (pet mentora) koji će svojim radom doprineti realizaciji projekta kroz direktnu podršku izabranim školama.  Podrška školama će biti pružana kroz konsultacije i druge aktivnosti koje bi trebalo da doprinesu uspešnosti škola u unapređenju kvaliteta rada i primeni preporučenih mera za smanjenje diskriminacije. Mentori će biti odgovorni za kvalitet pružene podrške i uspešnu implementaciju preporučenih mera prevencije i intervencije u jednoj školi za koju će biti zaduženi. Koordinator projekta rukovodi radom mentorskog tima.

Opis aktivnosti

Mentor će pružati stručnu podršku zaposlenima u jednoj školi pri sprovođenju mera i aktivnosti koje su usmerene na smanjenje diskriminacije najranjivijih grupa dece i mladih u obrazovanju. Od mentora se očekuje da sprovede sledeće aktivnosti:

 • uspostavljanje i održavanje intenzivne i stalne saradnje sa predstavnicima škole u skladu sa ciljevima i aktivnostima projekta a sa svrhom pružanja stručne podrške školama pri sprovođenju mera i aktivnosti usmerenih na smanjenje diskriminacije u obrazovnom sistemu (posete školama jednom mesečno ili, po potrebi, i češće radi održavanja konsultacija, e-mail i telefonska komunikacija);
 • pružanje stručne podrške školama pri kreiranju akcionih planova, uključujući odabir dodatnih aktivnosti i odabir učesnika obuka planiranih projektom;
 • osnaživanje zaposlenih u školi u odnosu na potrebe (predlaganje dodatne relevantne literature i sl.);
 • pružanje stručne podrške školama pri prikupljanju podataka neophodnih za evaluaciju i monitoring projekta;
 • praćenje kvaliteta implementacije mera i aktivnosti u okviru projekta;
 • prisustvovanje mesečnim sastancima mentorskog tima i drugim sastancima u okviru projekta;
 • redovno pisano izveštavanje o napretku škola;
 • druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva angažovanja mentora, a koje odredi koordinator projekta, u skladu sa utvrđenim planom aktivnosti projekta.

Obaveze mentora

 1. Mentor će biti u obavezi da:
 • izradi predlog okvirnog plana mentorskog rada sa školama;
 • izrađuje periodične tromesečne izveštaje o realizovanim aktivnostima sa školom za koju je zadužen (održane konsultacije i druge vrste pružene podrške), i izveštava o postignutim rezultatima i napretku škole;
 • izradi završni izveštaj o realizovanim aktivnostima sa školom i postignutim rezultatima koji će sadržati i preporuke za dalji rad;
 • izrađuje druge izveštaje po potrebi;
 • učestvuje na obukama i ostalim događajima organizovanim u okviru projekta;
 • realizuje druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva angažovanja mentora, a koje odredi koordinator projekta, u skladu sa utvrđenim planom aktivnosti projekta.

Sve navedene izveštaje mentori dostavljaju koordinatoru projekta u skladu sa utvrđenim planom aktivnosti.

2. Mentor će biti u obavezi da pruži stručnu podršku školama pri:

 • izradi akcionog plana za realizaciju aktivnosti za smanjenje diskriminacije u okviru projekta;
 • implementaciji akcionog plana;
 • harmonizaciji internih propisa škole sa antidiskriminacionim zakonskim okvirom;
 • razvoju programa za prevenciju diskriminacije;
 • prevazilaženju izazova u obrazovanju dece iz osetljivih grupa;
 • odluci o najboljem načinu utroška sredstava dobijenih iz grantova i izradi plana trošenja spomenutih sredstava;
 • odabiru zaposlenih za učešće na obukama;
 • odabiru literature za unapređenja stručnih kapaciteta zaposlenih u školama;
 • učešću u početnoj i završnoj studiji o proceni stanja u školi nakon sprovođenja mera za smanjenje diskriminacije.

Konačne verzije akcionih planova, planova trošenja sredstava iz granta i informacije prikupljene u početnoj i završnoj studiji mentori dostavljaju koordinatoru projekta u skladu sa utvrđenim planom aktivnosti.

Uslovi:

 • najmanje sedam godina radnog iskustva u oblasti obrazovanja;
 • poznavanje propisa iz oblasti obrazovanja i antidiskriminacionih propisa;
 • članstvo u Mreži podrške inkluzivnom obrazovanju;
 • visok nivo samoorganizovanosti, preduzimljivosti i orjentisanosti na rezultate;
 • odlične komunikacione i motivacione veštine;
 • analitičke veštine;
 • poznavanje rada na računaru;
 • spremnost da se putuje do Pančeva i okolnih naseljenih mesta.

Trajanje angažovanja

Angažman mentora obuhvata period od marta 2018. do novembra 2019. godine.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoje radne biografije na e-mail adresu office@velikimali.org do 19. februara 2018. godine

Preuzmi: ToR za mentore IZI VelikiMali

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *