Inicijativa za inkluziju VelikiMali se od osnivanja aprila 2000. godine do gašenja februara 2021. bavila promocijom, ostvarivanjem i zaštitom prava dece sa smetnjama u razvoju u skladu sa Konvencijom o pravima deteta i Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

U fokusu našeg rada bili su:

 • pravo dece sa smetnjama u razvoju na kvalitetno obrazovanje
 • pravo na život u porodici (prevencija institucionalizacije) 
 • razvijanje i promovisanje socijalnog modela u pružanju podrške deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Realizovali smo više od 80 projekata, obezbedili besplatnu pravnu i stručnu pomoć za preko 500 porodica dece sa smetnjama, organizovali 35 treninga za organizacije koje se bave pravima deteta i objavili veliki broj publikacija. Našu akreditovanu obuku za zaposlene u obrazovanju je pohađalo oko 1000 vaspitača i nastavnika.

Uvid u postojeće stanje i aktivno zalaganje za promenu položaja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, omogućili su nam da:

 • učestvujemo u pisanju alternativnog izveštaja Komitetu za prava deteta
 • učestvujemo u  pripremama Zakona o zabrani diksriminacije i zastupanju za njegovo usvajanje
 • doprinesemo da Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je usvojen septembra 2009. godine, bude usaglašen sa međunarodnim Konvencijama (o pravima deteta i pravima osoba sa invaliditetom).

Nakon usvajanja novog Zakona, na poziv Ministarstva prosvete i nauke, učestvovali smo u radu grupa za donošenje pratećih podzakonskih akata, pisanju priručnika i sprovođenju obuka za obrazovne ustanove i interresorne komisije.

U saradnji sa porodicama dece sa teškoćama u razvoju, organizacijama civilnog društva, školama i vrtićima, koje su kao svoju profesionalnu obavezu prepoznale i obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju, i drugim važnim nacionalnim i međunarodnim akterima, doprineli smo da:

 • položaj i problemi sa kojima se suočavaju deca sa teškoćama u razvoju i njihove porodice postanu vidljivi
 • se šira i stručna javnost u većoj meri upoznaju sa pravima i potrebama dece i odraslih osoba sa invaliditetom
 • se razviju modeli podrške, odnosno usluge koje doprinose realizaciji prava na obrazovanje i život u porodici i zajednici
 • veliki broj porodica dobije direktnu podršku u ostvarivanju svojih prava i prava svoje dece
 • zaposleni u obrazovanju dobiju podršku za uključivanje i planiranje podrške za decu iz osetljivih grupa
 • dođe do usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u oblasti prava dece sa smetnjama u razvoju

Handicap International je dodelio organizaciji IZI VelikiMali nagradu specijalnog žirija za dobru praksu usluga u zajednici za osobe sa invaliditetom u jugoistočnoj Evropi.